ดาวน์โหลดคู่มือ (การส่งบทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ) : สพป.มหาสารคาม เขต 1
:: <?php=$list ?> บทคัดย่อ : สพท.มหาสารคามเขต 1 News  รายงานการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้การจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (อ่าน:25)
News  รายงานการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้การจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (อ่าน:34)
News  ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา : การส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนในสังกั (อ่าน:43)
News  พรรณี ถาวรจิตร : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศ (อ่าน:58)
News  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระ (อ่าน:61)
News  นางเอ็มอร ทวยภา : การประชาสัมพันธ์และการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงาน.. (อ่าน:49)
News  นางเอ็มอร ทวยภา : รูปแบบการประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ... (อ่าน:73)
News  นางเอ็มอร ทวยภา : การประเมินโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน ... (อ่าน:88)
News  นายทิวากร ดวงเกตุ : การตอบข้อหารือ (อ่าน:66)
News  นายทิวากร ดวงเกตุ : การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง (อ่าน:66)
News  การพัฒนาหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย (อ่าน:259)
News  การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย (อ่าน:316)
News  นางสาวนวลฉวี ภูลายยาว:การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ (อ่าน:100)
News  การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ (อ่าน:74)
News  นางยุภาพร วันสา เรื่อง การพัฒนาการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส (อ่าน:75)
News  นางสาวพรวิไล บุญหล้า : รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (อ่าน:127)
News  รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้น ป.6 (อ่าน:75)
News  นางสุดารัตน์ เพียลา : การตรวจสอบการเงิน การบัญชีในระบบ GFMIS ... (อ่าน:98)
News  นางสุดารัตน์ เพียลา : การตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชีของสถาน ... (อ่าน:83)
News  นางเพชรวิชชาญา บุญตรา เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานบริหารการเงิน (อ่าน:76)
  ดูบทคัดย่อ ย้อนหลัง >>>