News  ไฟล์ประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ... กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:30)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:27)
News  คู่มือการดำเนินงาน พัฒนาชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพภายในสถานศึกษาด้วยวิธีการศึกษ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:73)
News  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพป.มค.1 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:150)
News  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการฯ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:444)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:59)
News  โครงการลมหายใจไร้มลทิน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:33)
News  ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:31)
News  โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:28)
News  การแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:33)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณะธรรม จริยธรรม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:24)
News  ประชาสัมพันธ์การประกอบคุณงามควาาดีของนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:25)
News  การเผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับบราชบัณฑิตยสภา กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:49)
News  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:28)
News  การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:69)
News  โครงการฝึกอบรมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:25)
News  การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:16)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ด กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:13)
News  ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ใน ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:25)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:34)
News  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:17)
News  ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับครู โครงการ "การจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครู กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:429)
News  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดน้ำระดับประเทศไทย ครั้งที่ 16 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:55)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:33)
News  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ United Through Space กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:29)
News  ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:39)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพและเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:21)
News  ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันกลอนสดเนื่องในวันสุนทรภู่ 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:26)
News  ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:50)
News  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:28)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:68)
News  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:104)
News  ประชาสัมพันธ์ประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:76)
News  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:74)
News  ผลการดำเนินงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:138)
News  ผลการดำเนินงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:58)
News  ผลการดำเนินงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:60)
News  ผลการดำเนินงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:76)
News  ผลการดำเนินงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:61)
News  ผลการดำเนินงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:140)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>