News  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:32)
News  แนวปฏิบัติการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:83)
News  ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:30)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:187)
News  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบฯ 2561 งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:53)
News  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2561 รายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงฯไฟฟ้า-ประปา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:67)
News  แจ้งรหัสงบประมาณ 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:135)
News  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:51)
News  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:124)
News  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:711)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:97)
News  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:127)
News  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:694)
News  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:159)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน กันยายน 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:85)
News  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:80)
News  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2560ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:414)
News  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รอ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:101)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และวันเวลาสถานที่ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:485)
News  ชะลอการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1721)
News  เอกสารประกอบการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:375)
News  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:2736)
News  ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:149)
News  ไฟล์ประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ... กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:154)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:85)
News  คู่มือการดำเนินงาน พัฒนาชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพภายในสถานศึกษาด้วยวิธีการศึกษ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:397)
News  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพป.มค.1 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:396)
News  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการฯ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:686)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:82)
News  โครงการลมหายใจไร้มลทิน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:46)
News  ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:52)
News  โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:31)
News  การแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:39)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณะธรรม จริยธรรม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:33)
News  ประชาสัมพันธ์การประกอบคุณงามควาาดีของนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:37)
News  การเผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับบราชบัณฑิตยสภา กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:56)
News  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:33)
News  การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:105)
News  โครงการฝึกอบรมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:41)
News  การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:24)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>