News  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:97)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน กันยายน 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:51)
News  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:51)
News  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2560ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:340)
News  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รอ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:85)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และวันเวลาสถานที่ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:399)
News  ชะลอการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1548)
News  เอกสารประกอบการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:349)
News  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:2534)
News  ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:137)
News  ไฟล์ประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ... กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:143)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:76)
News  คู่มือการดำเนินงาน พัฒนาชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพภายในสถานศึกษาด้วยวิธีการศึกษ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:294)
News  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพป.มค.1 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:289)
News  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการฯ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:650)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:74)
News  โครงการลมหายใจไร้มลทิน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:40)
News  ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:43)
News  โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:31)
News  การแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:35)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณะธรรม จริยธรรม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:31)
News  ประชาสัมพันธ์การประกอบคุณงามควาาดีของนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:36)
News  การเผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับบราชบัณฑิตยสภา กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:56)
News  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:33)
News  การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:102)
News  โครงการฝึกอบรมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:36)
News  การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:18)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ด กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:16)
News  ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ใน ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:31)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:41)
News  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:27)
News  ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับครู โครงการ "การจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครู กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:556)
News  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดน้ำระดับประเทศไทย ครั้งที่ 16 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:71)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:40)
News  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ United Through Space กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:32)
News  ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:45)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพและเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:26)
News  ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันกลอนสดเนื่องในวันสุนทรภู่ 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:27)
News  ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:52)
News  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:30)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>